Aanvraag plaatsen tijdelijke aankondigingsborden langs gemeentewegen

Geef hier aan op welke plaatsen u aankondigingsborden wil plaatsen in Zulte. Let wel, het is niet toegelaten om aankondingsborden te plaatsen langs de gewestwegen: Rijksweg, Grote Steenweg, Oudenaardestraat, Centrumstraat, Kerkstraat en Staatsbaan.

De aanvrager verbindt er zich toe volgende voorwaarden na te leven:
* Er mogen maximaal 2 borden per gemeenteweg geplaatst worden.
* De maximumoppervlakte per bord bedraagt 2.10 m².
* De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Vermelding van sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan 1/4e van de totale oppervlakte van het bord.
* De borden moeten op eigen palen geplaatst worden. Ze mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Ze moeten op minstens 0,75 m van de rand van de rijweg en niet in de nabijheid van kruispunten worden geplaatst.
* De borden mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van oorlogsmonumenten (op het Gaston Martensplein in Zulte, aan de kerk in Olsene en aan het rondpunt in de Dorpsstraat in Machelen).
* De borden mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeente waar het evenement plaats heeft (borden voor activiteiten buiten Zulte worden niet toegestaan).
* Het is verboden inrichtingen aan te brengen die bestuurders kunnen verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
* De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
* De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. De vergunninghouder neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
* De borden dienen ten laatste 14 dagen na het einde van de activiteit verwijderd te worden.
* Alle borden die niet conform deze voorwaarden geplaatst worden, zullen onverwijld worden verwijderd.