Belasting op tweede verblijven

 • Er is een belasting op tweede verblijven.
 • Dit geldt zowel voor landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Doelgroep

 • De eigenaar van het tweede verblijf.
 • In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Voorwaarden

 1. Er is op 1 januari van het aanslagjaar niemand in het gebouw gedomicilieerd.
 2. De woning is - hoe primitief  ook - bewoonbaar.

Procedure

1. Aangifte

 • Je ontvangt van de gemeente een aangifteformulier voor je tweede verblijf.
 • Bezorg het, samen met eventuele opmerkingen, binnen de vastgestelde termijn terug.
 • Indien er zich geen wijzigingen voordoen, moet je in de daarop volgende jaren het formulier niet terugzenden aan de gemeente.

2. Aanslagbiljet

 • Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.
 • Betaal de belasting binnen 2 maanden na ontvangst.

3. Bezwaarschrift

 • Je kan bezwaar aantekenen

  • binnen de 3 maanden
  • schriftelijk
  • ondertekend
  • met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent
  • vermeld uitdrukkelijk als je wil gehoord worden.

Bedrag

 • 500 euro per jaar

Uitzonderingen

 • Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
 • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens 6 maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te dienen.
 • Leegstaande woningen, waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werden aangewend.
 • Alle woongelegenheden die ressorteren of vrijstelling genieten van de gemeentelijke leegstandsheffing.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
Belgi√ę
09 243 14 08
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten