Klachtenbehandeling

Klachten worden aanzien als een waardevol instrument van feedback vanwege de burger, maar ook als instrument voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Wat is een klacht?

 • Een klacht is een manifeste schriftelijke uiting (brief, e-mail, ...) waarbij een ontevreden burger (dit kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn) bij de gemeente of het Sociaal Huis klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie.
 • Het gaat hier bijvoorbeeld over de wijze waarop een burger werd behandeld, over een termijn waarbinnen (g)een beslissing werd genomen.

 

Waarop kan een klacht betrekking hebben?

 • Het gaat hier enkel over klachten over de ambtelijke organisatie en de dienstverlening van het gemeentebestuur of het Sociaal Huis
  • dus niet over de werking of de beslissingen van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn en/of het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau!
 • Een klacht kan slaan op:
  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

 

Het onderzoek van een klacht

 • De klachtenbehandelaar onderzoekt de klacht inhoudelijk, beoordeelt de klacht en formuleert een voorstel van oplossing.
 • De resultaten van het onderzoek en/of de beslissing worden door de klachtenbehandelaar of -coördinator schriftelijk (brief, email, ...) meegedeeld aan de klager.
 • De verplichting tot behandeling van een klacht vervalt indien aan de klacht wordt toegemoet gekomen en de klager hiermee tevreden is.

 

Termijn

 • Een klacht moet binnen de 30 kalenderdagen afgehandeld worden.
 • Deze termijn begint te lopen de dag waarop de klacht geregistreerd is.

Procedure

 • Je kan hiervoor terecht bij elk personeelslid en elke politieke verantwoordelijke van de gemeente.
 • Een klacht moet altijd schriftelijk (brief, e-mail, ...) aan de gemeente geadresseerd worden.
 • De klacht wordt onmiddellijk overgemaakt aan de klachtencoördinator (algemeen directeur en/of de bestuurssecretaris).
  • Deze onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht en geeft dit desgevallend door aan een klachtenbehandelaar.
  • Een klacht wordt nooit behandeld door een persoon die bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft, betrokken was.
 • Elke klacht wordt opgenomen in een register.
  • Na registratie wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de klager, binnen een termijn van 10 werkdagen (na ontvangst van de klacht).
  • In elk geval wordt vermeld wie verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht.

Uitzonderingen

De klachtenprocedure wordt niet toegepast bij:

 • anoniem ingediende klachten;
 • loutere informatievragen, meldingen, suggesties, petities, bezwaren, beroepen;
 • algemene klachten over het (al dan niet gevoerde) beleid en klachten over beleidsvoornemens of -verklaringen;
 • algemene klachten over de regelgeving.

De gemeente of het Sociaal Huis zijn niet verplicht om een klacht te behandelen, indien het gaat om feiten:

 • die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaats gevonden, tenzij de gevolgen van deze feiten pas later duidelijk geworden zijn;
 • waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid (bv. klacht bij de gouverneur) voorzien is zolang deze beroepsmogelijkheid niet werd aangewend;
 • waarvoor reeds een procedure aanhangig is bij de rechtbank;
 • waarvoor reeds eerder een klacht is ingediend die volledig afgehandeld is.

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Secretariaat
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 11
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak