Klimaatbudget

Heb je een fantastisch idee voor onze gemeente met een gunstig en duurzaam effect op het klimaat? Dien dan jouw voorstel in via het klimaatbudget.

De gemeente stelt met het klimaatbudget 5.000 euro ter beschikking aan inwoners die klimaatverbeterende acties willen ondernemen. 

Met het klimaatbudget wil de gemeente burgers, verenigingen en organisaties ondersteunen om een duurzaam en klimaatverbeterend project mogelijk te maken. 

Ben je als burger, vereniging of organisatie op zoek naar financiële steun om jouw project mogelijk te maken? Dan maak je dankzij het klimaatbudget kans om dat te realiseren. 

Welke projecten komen in aanmerking? 

Alle projectvoorstellen die bijdragen aan het klimaatactieplan en inzetten op een meer dururzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente komen in aanmerking. Projecten kunnen dus zowel bijdragen aan klimaatmitigatie (bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot) en/of klimaatadaptatie (wapenen tegen droogte, hitte en wateroverlast). 

Voor commerciële of privé-initiatieven kan je geen budget aanvragen. Je kan maximum 5.000 euro aanvragen voor jouw suggestie. 

Waarom lanceert de gemeente dit project? 

Gemeente Zulte heeft de ambitie om tegen 2030 een CO2-besparing van 40% te realiseren op haar grondgebied. Op 28 september 2021 werd daarvoor het Europees burgemeestersconvenant ondertekend en werd toegetreden tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

De gemeente Zulte wil een voorbeeld zijn voor de burger om de doelstelling op vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie te bereiken en lanceert daarvoor de komende jaren verschillende acties. 

Met dit project wil de gemeente vindingrijke en ondernemende burgers, verenigingen, scholen en organisaties de kans geven om een project voor te stellen en uit te werken met als doel een meer duurzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente Zulte.

Het klimaatbudget is een unieke kans om het idee uit te voeren waar je al lang van droomt. Aarzel dus niet, spreek met enthousiaste buren of dorpsgenoten en dien een voorstel in! 

Timing

1-31 december 2021 Elke burger van Zulte kan een idee indienen.
1-15 januari 2022 De gemeente selecteert alle ideeën die in aanmerking komen.
16-31 januari 2022 Elke inwoner van Zulte kan stemmen op de geslecteerde ideeën.
In 2022  Uitvoering, opvolging en evaluatie van het idee met de meeste stemmen.

Voorwaarden

  • Enkel inwoners van Zulte kunnen een voorstel indienen. 
  • Elk idee heeft een gunstig een duurzaam effect op het klimaat. 
  • Elk idee heeft een duurzame impact met blijvend karakter.
  • Enkel niet-commerciële, onbaatzuchtige initiatieven van algemeen belang komen in aanmerking. 
  • Privé-initiatieven of commerciële initiatieven komen niet in aanmerking. 
  • Ook initiatieven met een religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
  • Activiteiten die behoren tot de kerntaken van de gemeente, zoals infrastructuurwerken aan het openbaar domein, zijn uitgesloten voor dit buurtbudget.