RUP 38 Stone West

RUP Stone West  - startnota en publieke raadpleging


Gemeente Zulte heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Stone West opgemaakt. Het plangebied omvat het bedrijf Stone West, waarvoor de gemeenteraad op 29 mei 2018 een positief planologisch attest afleverde.

Tijdens de publieke raadpleging vanaf vrijdag 17 september tot en met maandag 15 november 2021 kunnen de startnota en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis, Dienst RO & Stedenbouw, Centrumstraat 8, 9870 Olsene-Zulte, tijdens de openingsuren, of op de website www.zulte.be.

Raadpleegmoment


Er werd een raadplegingsmoment met mogelijkheid tot het verkrijgen van meer informatie georganiseerd op maandag 27 september 2021 van 16 tot 19 uur, op de Dienst RO & Stedenbouw, bij de omgevingsambtenaar Ludwig Vanluchene.
Reacties op de startnota kunnen per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumstraat 8, te 9870 Olsene-Zulte, of per mail toegestuurd worden aan grondgebiedzaken@zulte.be, uiterlijk op 15 november 2021.
Het verslag van het participatiemoment vindt u bij de documenten terug.

 

Doelstelling RUP

De aanleiding tot opmaak van het RUP “Stone West NV” is de afgifte van een positief planologisch attest door de gemeenteraad van Zulte aan het bedrijf, in zitting van 29 mei
2018. Overeenkomstig de bepalingen over planologisch attest uit de VCRO (artikels 4.4.24 t.e.m. 4.4.29), het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, en de handleiding die als
leidraad gehanteerd wordt bij deze regeling, dient de overheid die bevoegd was voor de afgifte van het planologisch attest – in dit geval de gemeente Zulte – een RUP op te stellen dat een juridische verankering geeft aan de gewenste ontwikkelingen die
toegestaan werden in het planologisch attest.
Het planologisch attest werd in eerste instantie opgemaakt in functie van het samenbrengen van alle activiteiten van Stone West nv, die voordien verspreid zaten over 3 sites. Door clustering van de functies werd een ruimtebesparing in totaliteit en een optimale duurzame bedrijfsvoering beoogd.

Concreet voor de bedrijfssite van Stone West NV, gelegen aan Grote Steenweg 13 – 9870 Olsene-Zulte, houdt deze doelstelling de volgende ontwikkelingsperspectieven in:
1. Behoud en renovatiemogelijkheden voor de bestaande bebouwing en verhardingen op de bedrijfssite
2. Uitbreiding van bebouwing voor fabricage, met een oppervlakte van 4.000m², deels gelegen op de voormalige verhardingen en deels binnen de vroegere parktuin.
3. Uitbreiding van de kantoorruimte met bebouwde oppervlakte 400m², in 2 bouwlagen: aangezien deze uitbreiding vergunbaar was binnen het bestaande BPA, werd de
vergunning hiervoor reeds verleend voorafgaand aan de afgiften tot planologisch attest.
4. Uitbreiding van een groene personeelsparking voor max. 45 parkeerplaatsen, in de zone die volgens het BPA is voorzien als “parktuin”.
5. Verleggen van de waterloop over het terrein, gedeeltelijk in een open bedding met aanpalende bouwvrije stroken, en deels ingebuisd.
6. Optimalisatie waterhuishouding, door realisatie van hemelwaterbuffertanks onder de nieuwe gebouwen
7. Aanplanting van groenschermen rondom het bedrijfsterrein.
8. Optimalisatie van de ontsluiting van de site vanaf de gewestweg N43, met beperking van het aantal toegangen tot het bedrijf.
Het RUP zal een passend juridisch kader, met verordenend grafisch plan en bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, bieden voor het bedrijf Stone West NV, op basis van het planologisch attest.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak