RUP 40 Machelendorp

RUP Machelendorp  - startnota en publieke raadpleging

Gemeente Zulte heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Machelendorp”, ter herziening van het huidige RUP “Cultuurhistorisch Centrum Machelen”, opgemaakt. Het plangebied omvat de cultuurhistorisch waardevolle dorpskern van de deelgemeente Machelen en valt samen met het plangebied van het huidige RUP.

Tijdens de publieke raadpleging vanaf vrijdag 17 september tot en met maandag 15 november 2021 kunnen de startnota en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis, Dienst RO & Stedenbouw, Centrumstraat 8, 9870 Olsene-Zulte, tijdens de openingsuren, of op de website www.zulte.be.

Er werd een digitaal raadplegingsmoment via Zoom georganiseerd op donderdag 30 september 2021 vanaf  waarbij toelichting werd gegeven van de startnota en vragen kunnen worden gesteld. U kan deze toelichting hier herbekijken of via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=n5GcgDzOEKM

Het verslag van het participatiemoment kan u bij de documenten terug vinden.

Reacties op de startnota kunnen per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumstraat 8, te 9870 Olsene-Zulte, of per mail toegestuurd worden aan grondgebiedzaken@zulte.be, uiterlijk op 15 november 2021.

Doelstelling RUP

Het RUP ‘Cultuurhistorisch Centrum Machelen’ goedgekeurd op 11/12/2008, wordt herzien om nog meer te kunnen inzetten op het behoud van de kleinschaligheid van het woonweefsel en het pittoreske karakter van het mooie dorp gelegen aan de Leie.Door bijkomend een aantal stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen, kan verder een aantal kleine problematieken dat zich voordoet in het centrum (bv. leegstand door beperkte toegelaten functies, geen uitbreidingsmogelijkheid door zonering ‘tuinzone’, ...) opgelost worden. Doch, ook deze wijzigingen kunnen slechts voor zover de kleinschaligeheid van het dorp centraal blijft staan. Verder wordt het RUP aangepast zodat de voorschriften onder meer rond parkeren, in lijn worden gebracht met de stedenbouwkundige verordening. Ook zal de bestaande voorbouwlijn van een tweetal panden dat momenteel de straat verengt, dienen te worden behouden. Deze panden bevinden zich aan de ‘toegang’ tot het dorpscentrum en creëren een centrumgevoel.
Dit smaller straatprofiel werkt snelheidsverlagend.
Tenslotte is het de bedoeling dat de kampeerwagenparking kan uitbreiden en zullen de voorwaarden uit het beheersplan verordenend worden overgenomen in het RUP.